4000 

Vasyl Savchenko

Opis

” SVG Rhina ”,    akwaforta,    30 x30 cm,    edycja 9/15,    2020 / 2021