1200 

Serhiy Savchenko

Opis

Monotypia,   62 x 87 cm,  2021,   edycja:  1/1