1200 

Serhiy Savchenko

Opis

series ” Pjuti  Fju “,   oil,  acrylic, pastel, canvas,    25 x 25 cm,    2010